Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6207 0e06
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viaEtien Etien
Reposted fromkraken kraken viathatwasntadream thatwasntadream
5345 4030
5522 715a

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

8023 e615 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabrzask brzask
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Play fullscreen
Gdybyś nie istniała, miastu by wygodniej się żyło.
Jestem tu. Byłem tam. Zresztą w sumie, kto nie był?
Reposted frombrzask brzask
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viathatwasntadream thatwasntadream
2974 6ba3
0448 a829 500
Reposted fromoll oll viacheersbaby cheersbaby
Reposted fromtfu tfu viathatwasntadream thatwasntadream
4126 f7ac

This is too damn accurate

Reposted frommyry myry viacheersbaby cheersbaby
2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viabrzask brzask
9850 3500

Every f*cking time

Reposted frommyry myry viacheersbaby cheersbaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl