Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8232 95b8
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
3003 8395 500
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viabrzask brzask
0257 3e1d 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viabrzask brzask
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik vialathea lathea
Hell
Reposted fromvolldost volldost vialathea lathea
5206 c953 500
Reposted fromRaphayella Raphayella viabeznazwy beznazwy
Reposted fromFlau Flau vialathea lathea
3628 fdec 500
Reposted fromfoods foods vialathea lathea
2656 d624
Reposted fromretaliate retaliate vialathea lathea
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
4352 a353 500
Reposted fromperkinssandknope perkinssandknope viaZoonk11 Zoonk11
6023 fb06
0776 9dd6 500
1793 7b7f 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viabrzask brzask
6141 741b
Reposted fromcodboy codboy viasowa sowa
Reposted fromoll oll viaLazhward Lazhward
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl