Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8994 5fab
ultimately true
2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viasatyra satyra
6879 da39
Reposted fromkostuchna kostuchna viaunni unni
4670 6e23
Reposted fromcountingme countingme vialathea lathea
Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad.
— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viablonde-troubelle blonde-troubelle

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viasatyra satyra
8295 8729
Reposted fromtichga tichga vialathea lathea
7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viasatyra satyra
1186 f963 500
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viasatyra satyra
3102 221b
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaunni unni
9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viafenoloftaleina fenoloftaleina
6437 04f2 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
5295 eeff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl