Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5058 7966 500
Reposted fromoll oll viawishyouwerehere wishyouwerehere
1704 0b41 500
again
Reposted fromdomitrz domitrz viawishyouwerehere wishyouwerehere
9329 62e1 500
Reposted fromfungi fungi viawishyouwerehere wishyouwerehere
Reposted fromoll oll vialecgo lecgo
8820 dcef 500
Reposted fromoll oll viafenoloftaleina fenoloftaleina
corobisz.gifcorobisz2.gif
7041 df85
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaaanisiowe aanisiowe
8138 c258 500
5769 9c7a 500
Reposted fromkjuik kjuik viacheersbaby cheersbaby
9051 4b3d 500
Reposted fromoll oll viacheersbaby cheersbaby
3577 c12d 500
Reposted frompiehus piehus viacheersbaby cheersbaby
Reposted fromlaluna laluna viathatwasntadream thatwasntadream
Oddałabym nie wiem co, żeby mi to przeszło i żeby mnie cokolwiek zaczęło znowu obchodzić, żeby mi się coś chciało. Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem co ze sobą zrobić.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, "Listy na wyczerpanym papierze"
3693 7957
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaanisiowe aanisiowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl