Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Bez względu na to , jak źle jest w danym momencie, to tylko moment.
— Kevin Alan Milne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaleksandrowe aleksandrowe
2016 d836
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viacheersbaby cheersbaby
6603 6004
N wracaj bo brakuje mi naszych mądrych dyskusji a jest o czym dyskutować!
Reposted fromparkaboy parkaboy viacheersbaby cheersbaby
6354 681b
Reposted fromalicemeow alicemeow vianepenthe nepenthe
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted frommanekin manekin viarefuge refuge
grafika gif
Reposted fromweightless weightless
Grafika użytkownika  
Reposted fromweightless weightless
Reposted frommeem meem vialathea lathea
7402 548b
Reposted fromfoods foods vialathea lathea
Zrobię sobie dzień off. I będę czytać. I czytać. I dolewać sobie herbatę.
Reposted fromweightless weightless
8447 7c4f
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
7367 f456 500
Reposted fromIsjaki Isjaki viawishyouwerehere wishyouwerehere
9769 2549
@Alduska to my to my, tak bardzo XD
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl