Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viapassionative passionative
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacheersbaby cheersbaby
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacheersbaby cheersbaby
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viathatwasntadream thatwasntadream
4713 3781 500
Przebaczę, ale nie zapomnę
3867 82c3 500
Reposted fromtfu tfu viasecalecornutuum secalecornutuum
6009 a1f1 500
Reposted fromoll oll viaalliwantisyou alliwantisyou
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viashameonyoubitch shameonyoubitch
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viamayamar mayamar
6507 d588 500
Reposted fromphilipp philipp viaDagarhen Dagarhen
6578 9cbd 500
Reposted fromexistential existential viaDagarhen Dagarhen
Gdy spodziewasz się najgorszego, otrzymujesz w końcu coś, co nie jest takie złe.
— Mark Twain
Reposted fromXibalbaa Xibalbaa viathatwasntadream thatwasntadream
3823 e1b7 500

adrian-frimpong: Playing football at 4000m with Nevado Illimani in the background - Bolivia.

Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
9574 cdec
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie vialathea lathea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl