Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9659 b532 500
Reposted fromteijakool teijakool viasistersofmercy sistersofmercy
8688 739f 500
Reposted fromtfu tfu viasistersofmercy sistersofmercy
5809 ec71 500
Reposted frommontak montak viathauturien thauturien
4253 5723 500
Reposted fromteijakool teijakool viafutureiscoming futureiscoming
5140 2a92 500
Reposted fromjottos jottos viadusz dusz
5246 51f0
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr
3229 015e 500
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
— Mikromusic "Bezwładni" (ft. Skubas)
Reposted fromtfu tfu viawramionach wramionach
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viarainingman rainingman
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viajustinne justinne
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaSkydelan Skydelan
1201 5cd2 500
Reposted frompupuch pupuch viaSkydelan Skydelan
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSkydelan Skydelan
8361 9317
Reposted fromretaliate retaliate viaSkydelan Skydelan
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaSkydelan Skydelan
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viaSkydelan Skydelan
Teraz tego nie widzisz, ale ten czas, to, co jest teraz, będzie jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Nawet jeśli czasami będzie bardzo źle, nie będziesz chciała jeść, wstawać i myć się to nadejdzie dzień, kiedy zrozumiesz, że przetrwałaś to wszystko. Przetrwałaś silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Masz w sobie moc, o której nawet nie miałaś pojęcia.
Reposted fromwaflova waflova viaSkydelan Skydelan
5023 c0d3 500
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viajustinne justinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl