Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

7952 1818 500
tak się powinno wychowywać. 

May 25 2019

7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viainsanedreamer insanedreamer
9790 e005 500
Reposted fromfoods foods viaSzczurek Szczurek
8614 0c42

ageofdestruction:

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viainsanedreamer insanedreamer
3748 79fd 500
Reposted fromsavatage savatage viaSzczurek Szczurek
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
9345 3168
Reposted frommajkey majkey viaCarmabelle Carmabelle
6510 e3bb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaajema ajema
9734 7a78 500
Reposted frompiehus piehus viamelan melan
0413 020c
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viahardkorwey hardkorwey
5709 37ca 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

May 21 2019

8994 5fab
ultimately true

May 10 2018

March 01 2018

2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viasatyra satyra
6879 da39
Reposted fromkostuchna kostuchna viaunni unni

February 21 2018

4670 6e23
Reposted fromcountingme countingme vialathea lathea
Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad.
— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viablonde-troubelle blonde-troubelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl