Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2019

3160 9a42 500
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina
3939 f454
Reposted fromyikes yikes viafenoloftaleina fenoloftaleina
6852 5159 500

actionables:

romance is alive

Reposted fromsofincha sofincha viajointskurwysyn jointskurwysyn
Saskia Keultjes

June 01 2019

9234 d0a2 500
Reposted fromerq erq viafenoloftaleina fenoloftaleina
2288 4586
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafenoloftaleina fenoloftaleina
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
way harder
Reposted fromcube cube viafenoloftaleina fenoloftaleina
9998 b6d6 500
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina
6509 dbb9 500
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

May 30 2019

8166 b2df
Reposted fromLoraandile Loraandile viamyszkaminnie myszkaminnie

Wspólny sen jest chyba najbardziej intymnym doświadczeniem między dwojgiem ludźmi.
Niby nic wielkiego nie robisz, a jednak...

Bo czyż nie jest piękne to, 
że po prostu jesteś obok, 
że mogę czuć, jak Twoja klatka piersiowa unosi się przy wdechu i opada przy wydechu, 
słyszeć rytm Twojego serca,
obserwować najdrobniejsze drganie zamkniętych powiek
i scałować każdy lęk, gdy ujrzę na Twojej twarzy grymas, zwiastujący zły sen?

A najpiękniejszą świadomością czyż nie jest ta, że nawet w pochmurny majowy poranek obudzisz mnie uśmiechem, przeganiającym chmury? 
Bo jak tu wtedy być równie pochmurnym.

— "Moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapralina pralina

May 27 2019

Reposted fromRynn Rynn viabigevilgrin00 bigevilgrin00
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaadaaa93 adaaa93
7814 92a3 500
Reposted frompiehus piehus viaworthit worthit
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viaadaaa93 adaaa93
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viacomatosegirl comatosegirl
7356 7b73 500
35.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl